projekt nr 1

1. Rodzinne Planty


Opis projektu

W roku 2020 odbyła się II edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. Zgodnie z ustawą pulę środków oszacowano na kwotę 4,1 mln.

6 824 mieszkańców w trakcie głosowania, które trwało od 28 września do 4 października, wybrało do realizacji projekt „Rodzinne Planty”. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną. Projekt został przekazany do realizacji w roku 2021. Wydział Inwestycji i Remontów odpowiada za realizację części inwestycyjnej. Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej odpowiada za wypracowanie w procesie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu wskazanego w projekcie wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno – użytkowego dla wskazanego etapu inwestycji.

Projekt zakłada renowację terenu  Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. W ramach realizacji projektu zakłada się remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury, nasadzenia roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu.

Postęp realizacji

Zakończył się I oraz II etap konsultacji społecznych projektu Rodzinne Planty. W ramach konsultacji: - zorganizowano radę techniczną z przedstawicielami Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej, - przeprowadzono konsultacje w formie punktu konsultacyjnego na Plantach w trakcie których udało się nam porozmawiać z ok. 150 osobami oraz rozdać 75 ulotek informacyjnych, - zebrano 152 odpowiedzi na ankiety internetowe, - zorganizowano spotkanie ze Stowarzyszeniem Kupców Targowych, - przeprowadzono wywiady grupowe online z seniorami, młodzieżą, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalnymi instytucjami (m.in. szkołami i przedszkolem) - 7 osób przekazało swoje uwagi telefonicznie, a dwie drogą mailową. Odbyły się również indywidualne rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w zakresie rozwiązań drogowych oraz koordynacji projektu Rodzinne Planty z projektem Zielonej Mobilności. Koncepcja ogólna została zaprezentowana mieszkańcom podczas II tury konsultacji - 31 marca - każdy zainteresowany mógł złożyć swoje uwagi do przedstawionej koncepcji w trakcie spotkania online, a także mailowo do 9 kwietnia. Na podstawie zebranych opinii oraz w uzgodnieniu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego opracowana zostanie ostateczna wersja koncepcji zagospodarowania Plant, które zostanie zaprezentowana mieszkańcom w maju 2021.

Zweryfikowany pozytywnie

Załączniki