Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 III'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja III

 III'Skrócona nazwa edycji

Amfiteatr Pełen Życia

Koszt: 890 000 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Projekt zakłada doposażenie terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną w Ząbkowicach o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury (siedziska, stojaki na rowery), oświetlenie terenu, wykonanie pochylni ułatwiającej dotarcie do tej przestrzeni. W ramach zadania planuje się również wykonanie przyłącza energetycznego umożliwiającego organizację wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. W tym roku opracowany został projekt budowlany za kwotę 78 105,00 zł, który został zaprezentowany i uzgodniony z mieszkańcami Ząbkowic. Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych. Pierwsze z uwagi na brak ofert, drugie z powodu znacznego przekroczenia kwoty jaką Gmina zabezpieczyła w ramach budżetu obywatelskiego (wartość oferty 1 601 366,98 zł). Kolejne postępowania przetargowe oraz prace budowlane przesunięto zostały na 2023 r. Szacowana kwota robót budowlanych, to 1 021 895,00 zł
 III'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny strażak - Bezpieczna Dąbrowa Górnicza

Koszt: 2 600 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

W ramach projektu udało się zakupić: 4 szt. samochodów pożarniczych do jednostek: OSP, Tucznawa, Trzebiesławice, Ujejsce, Ząbkowice na łączną kwotę 1 173 912,00 zł /cena jednostkowa 293 478,00/ zł; samochód specjalistyczny do jednostki OSP Okradzionów na kwotę 216 999,99; pojazd specjalny do jednostki OSP Łosień na kwotę: 248 000,00 zł; pojazd specjalny dla OSP Łęka na kwotę: 105 000,00 zł Na rok 2023 przesunięto (Pozostało do realizacji): zakup karetki dla OSP Śródmieście, szacowany na 425 000,00 zł; sprzęt pożarniczy i materiały dydaktyczne dla jednostek OSP, szacowane na 431 088,00 zł
 III'Skrócona nazwa edycji

Street Workout Park - Pogoria III

Koszt: 96 868,30 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach Street Workout Park – Pogoria III zamontowano urządzenia i przyrządy do wykonywania ćwiczeń (Street Workout, kalistenika) wraz z elementami małej architektury.

 III'Skrócona nazwa edycji

Zielone Przystanki

Koszt: 550 000 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

W roku 2022 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przystanku– osiedle Mydlice Szpital za kwotę 24 600,00 zł. Projektu nie udało się dokończyć w roku 2022 r, z powodu przeciągających się uzgodnień z właścicielami kiosków zlokalizowanych na przystanku autobusowym Dąbrowa Górnicza – Mydlice Szpital. Postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzgodnienia z mieszkańcami i prace budowlane przesunięto na 2023 r. Szacunkowy koszt projektu to 645 400,00 zł. Warto dodać, że projekt stał się inspiracja do wykonania nasadzeń zrealizowanych w tym roku przy przystankach: Grynia, Legionów Polskich, Łączącej, Konopnickiej, Oddziału AK Ordona, Rapackiego i 11 Listopada.
 III'Skrócona nazwa edycji

Zielona Dąbrowa

Koszt: 169 579,46 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach jego realizacji nasadzono: 23 drzewa, 1 512 krzewów; 627 metrów bieżących żywopłotów.

 II'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja II

 II'Skrócona nazwa edycji

Rodzinne Planty

Postęp realizacji: w przygotowaniu

Zakończył się I oraz II etap konsultacji społecznych projektu Rodzinne Planty. W ramach konsultacji: - zorganizowano radę techniczną z przedstawicielami Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej, - przeprowadzono konsultacje w formie punktu konsultacyjnego na Plantach w trakcie których udało się nam porozmawiać z ok. 150 osobami oraz rozdać 75 ulotek informacyjnych, - zebrano 152 odpowiedzi na ankiety internetowe, - zorganizowano spotkanie ze Stowarzyszeniem Kupców Targowych, - przeprowadzono wywiady grupowe online z seniorami, młodzieżą, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalnymi instytucjami (m.in. szkołami i przedszkolem) - 7 osób przekazało swoje uwagi telefonicznie, a dwie drogą mailową. Odbyły się również indywidualne rozmowy z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w zakresie rozwiązań drogowych oraz koordynacji projektu Rodzinne Planty z projektem Zielonej Mobilności. Koncepcja ogólna została zaprezentowana mieszkańcom podczas II tury konsultacji - 31 marca - każdy zainteresowany mógł złożyć swoje uwagi do przedstawionej koncepcji w trakcie spotkania online, a także mailowo do 9 kwietnia. Na podstawie zebranych opinii oraz w uzgodnieniu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego opracowana zostanie ostateczna wersja koncepcji zagospodarowania Plant, które zostanie zaprezentowana mieszkańcom w maju 2021.
 I'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja Poprzednie edycje

 I'Skrócona nazwa edycji

Podlesie Pełne Życia

Postęp realizacji: zrealizowany

W roku 2019 odbyła się I edycja Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza – procedury ogólnomiejskiej. 6 514 mieszkańców w trakcie głosowania, które trwało od 9 do 15 września 2019r., wybrało do realizacji projekt „Podlesie Pełne Życia”. Projekt został przekazany do realizacji w roku 2020. Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej odpowiadał za wypracowanie w procesie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu wskazanego w projekcie oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla wskazanego przez mieszkańców obszaru. Wydział Inwestycji i Remontów odpowiadał za zrealizowanie część inwestycyjnej. Konsultacje z mieszkańcami były prowadzone od w formach: a) Terenowych punktów konsultacyjnych b) Warsztatu w formie stacjonarnej c) Warsztatu online ( ze względu na COVID-19) d) Zbierania uwag pisemnych stacjonarnie w Zespole Szkół Plastycznych e) Zbierania uwag drogą mailową Konsultacje były promowane na stronie internetowej dąbrowskich konsultacji społecznych, na portalu facebook przez lokalne profile miejskie i aktywistyczne oraz plakatami rozwieszonymi w przestrzeni miejskiej. Równolegle do procesu konsultacyjnego, prowadzono tzw. Rady techniczne w których uczestniczyli projektanci oraz odpowiednie wydziały merytoryczne dla realizacji zadania. Wynikiem tych prac było wykonanie: • strategii rozwoju obszaru leśnego, dostępnej na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl; • szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku Podlesie wraz z projektem zieleni, dostępnej na stronie www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl; • kosztorysu na podstawie koncepcji; • programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania Parku. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 r.
Poprzedni projekt
Następny projekt