Znamy sugestie mieszkańców do nowego planu dla parku Hallera

Środa, 29 grudnia 2021


Podsumowaniu tegorocznych konsultacji poświęciliśmy specjalne webinarium, które odbyło się 16 grudnia. Wcześniej prawie 170 osób swe uwagi, postulaty i opinie zgłosiło nam m.in. w dwóch punktach konsultacyjnych oraz przez specjalną internetową geoankietę.

Sugestie mieszkańców zostały wykorzystane w opracowaniu założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Śródmieścia, czyli dla parku Hallera. To teren o powierzchni 34 ha położony między ulicami Kościuszki, Górniczą, Legionów Polskich, aleją Róż oraz Królowej Jadwigi. Najważniejsze sugestie – streszczone w 12 punktach – dotyczą:

    • dopuszczenia realizacji tężni solankowej i wodnego placu zabaw;
    • dopuszczenia realizacji obiektów kultury;
    • dopuszczenia realizacji małych obiektów gastronomicznych;
    • dopuszczenia realizacji obiektów takich jak: ławki, siedziska, fontanny, tablice lub inne instalacje informujące o historii miejsca/miasta;
    • ujednolicenia stylistyki elementów wyposażenia miejskiego;
    • dopuszczenia realizacji parku tematycznego;
    • dopuszczenia doposażenia placu zabaw i plenerowej siłowni itp.;
    • dopuszczenia wydzielenia zróżnicowanej nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego;
    • dopuszczenia realizacji wybiegów dla psów;
    • dopuszczenia lokalizacji na terenach zabudowy miejsc parkingowych (również dla niepełnosprawnych);
    • dopuszczenia realizacji „zielonych” dachów na istniejących już obiektach;
    • potrzeby realizacji wysokiej jakości pokryć elewacyjnych w istniejących budynkach bezpośrednio sąsiadujących z parkiem Hallera.

Co warto podkreślić, zdecydowana większość osób biorących udział w konsultacjach nie zgodziła się na możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, choć zdarzyły się i opinie odmienne.

Zaprezentowane powyżej pomysły nie zostaną dosłownie wpisane w przygotowywany plan. Z zapisów będzie jednak wynikało czy dany pomysł może być realizowany w parkowej przestrzeni. Z założeniami do planu można zapoznać się na załączonej mapie – Koncepcja MPZP Park Hallera.

W 2022 roku rozpoczną się prace związane z opracowaniem i uchwaleniem nowego planu przez Radę Miejską. W trakcie przewidzianej ustawą procedury – po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu – będzie można złożyć uwagi do sporządzanego dokumentu.

Edukacyjny wątek konsultacji

Istotną częścią prowadzonych przez nas konsultacji był wątek edukacyjny, który w przystępny sposób miał przybliżyć mieszkańcom wiedzę na temat tego czym są, po co i jak sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W tym celu powstał krótki i przystępny materiał edukacyjny, do którego lektury zachęcamy.

Załączniki:

Powrót